Zielony kurs w Europie. Nowe prawo mające na celu rozwój wystarczającej infrastruktury dla alternatywnych paliw.

Osiągnięto porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą, które pozwala na zwiększenie liczby publicznie dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru, zwłaszcza wzdłuż głównych korytarzy transportowych i węzłów Unii Europejskiej. To historyczne porozumienie, które umożliwi przejście na transport o zerowej emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do osiągnięcia celu zmniejszenia czystych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku.

Nowy regulamin dotyczący rozwijania infrastruktury alternatywnych paliw (AFIR) ustanawia obowiązkowe cele dotyczące rozwijania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru dla sektora drogowego, dostarczania energii elektrycznej dla statków cumujących w portach morskich i śródlądowych oraz dla stacjonarnych samolotów. Poprzez zapewnienie minimalnej ilości infrastruktury ładowania i tankowania w całej UE, regulacja ma na celu wyeliminowanie obaw konsumentów związanych z trudnościami w ładowaniu lub tankowaniu pojazdów. AFIR ułatwia także wygodne doświadczenie ładowania i tankowania, z pełną przejrzystością cen, wspólnymi minimalnymi opcjami płatności i spójną informacją dla klientów w całej UE.

  W szczególności, do 2025 lub 2030 roku powinny być zrealizowane następujące główne cele:

1) Infrastruktura do ładowania samochodów i furgonetek elektrycznych musi rozwijać się w tempie porównywalnym z rejestracją tych pojazdów. Aby osiągnąć ten cel, dla każdej zarejestrowanej w państwie członkowskim baterii samochodu elektrycznego musi być dostępna moc 1,3 kW w publicznej infrastrukturze ładowania. Ponadto, co 60 km wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) należy instalować szybkie stacje ładowania o mocy co najmniej 150 kW od 2025 roku.

2) Stacje ładowania specjalnie przeznaczone dla ciężkiego transportu o minimalnej mocy 350 kW powinny być instalowane co 60 km wzdłuż głównej sieci TEN-T oraz co 100 km na poszerzonej sieci TEN-T od 2025 roku, z osiągnięciem pełnego pokrycia sieci do 2030 roku. Ponadto stacje ładowania powinny być instalowane na bezpiecznych i chronionych parkingach dla nocnego ładowania oraz w miejskich węzłach dla pojazdów dostawczych.

3) Od roku 2030 w każdym węźle miejskim oraz co 200 km wzdłuż głównej sieci transportowej UE (TEN-T) powinna być zainstalowana infrastruktura do tankowania wodoru, która może obsługiwać zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe, zapewniając wystarczająco gęstą sieć, aby pojazdy zasilane wodorem mogły podróżować po całej Europie.

4) Porty morskie, w których duże statki pasażerskie dokonują co najmniej 50 wizyt lub kontenerowe statki dokonują 100 wizyt, muszą zapewnić dostarczanie energii elektrycznej na brzeg dla takich statków do 2030 roku. To nie tylko pomoże zmniejszyć ślad węglowy transportu morskiego, ale również znacznie zmniejszy lokalne zanieczyszczenie powietrza.

5) Lotniska powinny zapewnić dostarczanie energii elektrycznej do stojących samolotów na wszystkich stanowiskach kontaktowych (bramkach) do 2025 roku oraz na wszystkich oddalonych stanowiskach (pozycjach z dala od terminalu) do 2030 roku.

6)Operatorzy stacji ładowania dla samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania dla pojazdów zasilanych wodorem muszą zapewnić pełną przejrzystość cen, oferować wspólną metodę płatności, taką jak karta debetowa lub kredytowa, oraz udostępniać odpowiednie dane, takie jak lokalizacja, drogą elektroniczną, aby zagwarantować pełną informację klienta.

Następne kroki

Polityczną umowę osiągniętą w tym tygodniu należy teraz oficjalnie zatwierdzić. Po zakończeniu tego procesu, nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie po okresie przejściowym wynoszącym 6 miesięcy.

Europejski Zielony Ład to długoterminowa strategia wzrostu UE, mająca na celu uczynienie jej klimatycznie neutralną do roku 2050. Aby osiągnąć ten cel, UE musi zmniejszyć swoje emisje o co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Umowa zawarta w tym tygodniu stanowi kolejny ważny krok w procesie przyjęcia pakietu ustawowego „Gotowi na 55”, który ma zapewnić realizację europejskiego Zielonego Ładu. Ta umowa jest kontynuacją innych niedawnych umów, w tym dotyczącej zrównoważonych paliw dla statków.

Także do przeczytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen